PiktoMale2DODACÍ PODMÍNKY

 

  • Dodání a odvoz předmětu nájmu na/z místo/a určení zajišťuje pronajímatel, pokud se strany nedohodnou jinak. Náklady spojené s dodáním a vrácením předmětu smlouvy, zahrnující zejména náklady na dopravu předmětu nájmu na místo určení a zpět do sídla či provozovny pronajímatele, manipulaci jeřábem, případnou montáž a demontáž a konečné čištění kontejnerů, budou zúčtovány k tíži nájemce.
  • V návaznosti na výše uvedené je nutné u nájmu ze strany nájemce neprodleně oznámit pronajímateli důležité změny, které by mohly vést k ovlivnění stávajících sjednaných podmínek nájmu, zejména změnu místa určení nájmu. V případě nájmu kontejneru v zahraničí nájemce nesmí měnit svévolně místo určení nájmu kontejneru, pokud jej však vnější podmínky k tomuto kroku nutí, je povinen neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost pronajímateli.
  • Nájemce je povinen zajistit na vlastní náklady připravenost plochy pro složení či naložení kontejnerů na místě určení.
  • V případě organizování dovozu či odvozu předmětu nájmu stranou nájemce, pronajímatel neručí za opožděné dodání či odvoz předmětu nájmu a nájemce se zavazuje k zajištění odborného naložení a vyložení objektu. Případné náklady vzniklé v souvislosti s neodbornou manipulací s předmětem nájmu budou zúčtovány k tíži nájemce.
  • Objekty, které přenechá pronajímatel k dodání prostřednictvím zasilatelské firmy, je nájemce povinen zkontrolovat ihned při dopravení na místo určení a případné nedostatky písemně doložit. Pokud nebudou případné nedostatky a škody písemně doloženy a jejich původ nebude prokazatelně způsobený dopravou, budou veškeré opravy zúčtovány k tíži nájemce.

 

PEGAS CONTAINER s.r.o.

Sídlo společnosti:
Kutnohorská 426
109 00  Praha 10

Výroba / prodej:
Výpusta 599
763 11  Želechovice nad Dřevnicí

 

RYCHLÝ KONTAKT:
Prodej (ČESKY): +420 577 452 338
Prodej (DEUTSH): +420 577 453 174
Prodej (ENGLISH): +420 577 019 215
Pronájem (Čechy): + 420 272 701 487
Pronájem (Morava, SR): +420 577 453 184

RECEPCE:   +420 577 453 184
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA: více...

 

Napište nám: info@pegascontainer.cz

IČ: 26236893
DIČ: CZ26236893

  

© Copyright PEGAS CONTAINER s.r.o. 2015